Stadgar

STADGAR FÖR LJUSHAGENS BÅTSÄLLSKAP – GÅLÖ, HANINGE
 
 § 1              Ändamål
Ljushagens Båtsällskap (LBS) år en allmännyttig ideell förening vars syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till båtlivet och driva därmed förenlig verksamhet såsom exempelvis ungdoms- och utbildningsverksamhet avseende sjösport och friluftsliv samt förvalta sällskapets hamnanläggning vid Ljushagen. LBS skall verka för god sjömans- och kamratskap.
 
§ 2              Medlemskap
Sällskapets medlemmar utgörs av aktiva medlemmar.
Medlemskap kan erhållas av alla såvida medlemskapet inte strider mot LBS’s intressen eller ändamål. Medlemskap berättigar till båtplats.
Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen i LBS.
Aktiv medlem skall ha fyllt 18 år.
 
 § 3              Utträde och uteslutning
Medlem som vill gå ur LBS skall skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse.
Medlem som trots skriftlig påminnelse inte erlagt faststställda avgifter kan, efter beslut i styrelsen, uteslutas ur föreningen.
Medlem som handlar så att föreningens syfte eller intressen skadas eller uppenbart bryter mot dessa stadgar och fastställda föreskrifter, kan uteslutas av styrelsen. Skriftlig motivering skall översändas till medlem som berörs av uteslutning.
 
 § 4              Varning
Medlem som handlar så att medlemskapet kan komma att ifrågasättas, skall av styrelsen tilldelas en skriftlig varning.
 
 § 5              Avgifter
Avgifter till föreningen, såsom inträdes-, års- och hamnavgifter samt även straffavgifter, fastställs av årsmötet. Extra avgift för visst ändamål kan tas ut efter beslut av årsmötet, alternativ extra möte. Avgifter ska betalas in senast förfallodagen som anges på inbetalnings­kortet. Vid beviljande av medlemskap skall inträdesavgift betalas in till föreningen.
 
 § 6              Försäkring
Båtar som ligger vid hamnanläggningen måste minst vara ansvarsförsäkrade. Om styrelsen begär skall medlem visa upp kopia på försäkringsbrevet.
 
 § 7              Styrelsens uppdrag
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse.
Styrelsen förbereder ärenden till årsmöten och extra möten samt verkställer där fattade beslut.
Styrelsens sammansättningStyrelsen består av ordförande och minst fyra ledamöter.
MandattidStyrelsen väljs av årsmötet för en tid av två år i sänder. Vid varje årsmöte väljs ca hälften av styrelsen.
 
 § 8              Styrelsemöten
Styrelsen sammankallas när någon ledamot begär det.
Ordföranden eller sekreteraren sammankallar styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig när ordföranden och hälften av övriga Iedamöter är närvarande.
 
 § 9              Styrelseledamots ansvar
För beslut fattade av styrelsen är var och en som deltagit i besluten och inte reserverat sig ansvarig. Reservation skall antecknas i protokollet.
 
 § 10            Delgivning av vissa protokollavsnitt
Om medlem antecknas i protokoll på grund av misstänkt eller konstaterat brott mot föreningens stadgar eller föreskrifter, skall medlemmen delges avskrift av berört protokollavsnitt. Innan sådan anteckning sker skall medlemmen även ges tillfälle att yttra sig i ärendet.
 
 § 11            Ordförandens uppgifter
Ordföranden leder styrelsens arbete, övervakar att dessa stadgar efterlevs samt ser till att fattade beslut verkställs. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden in i hans ställe.
I övrigt fördelas styrelsens arbetsuppgifter bland ledamöterna enligt styrelsens beslut.
 
 § 12            Firmateckning och attest
Föreningens firma tecknas av ordföranden och/eller kassören. Ordföranden och kassören, alternativt sekreteraren och kassören, granskar och attesterar alla utbetalningar. Uttag från bank eller postgiro skall undertecknas av kassören eller ordföranden.
 
 § 13            Årsmöte och extra möte
Årsmöte skall hållas varje år före mars månads utgång.
Extra möte hålls när styrelsen anser att det behövs eller framställning görs av 1/5 av föreningens medlemmar eller revisorerna så kräver enligt § 23 i Sveriges Riksidrottsförbunds normalstadgar.
Föreningens medlemmar kallas till möte med enskild kallelse per E-post eller brev senast två veckor före mötet.
På extra möte får endast frågor behandlas som angivits i kallelsen.
 
 Dagordning vid årsmöte
Vid årsmöte skall alltid följande ärenden behandlas:
1)             Mötets öppnande samt fråga om behörigt utlysande av mötet
2)             Fastställande av dagordning samt anmälan om övriga frågor
3)             Val av mötesfunktionärer
4)             Val av två protokolljusterare jämte ordförande och sekreteraren
5)             Val av två rösträknare
6)             Styrelsens verksamhetsberättelse
7)             Ekonomisk berättelse
8)             Revisorernas berättelse
9)             Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
10)         Behandling av styrelsen förslag samt behandlig av motioner som inkommit till styrelsen senast den 31 december.
11)         Budget och avgifter för kommande år
12)         Val av styrelseledamöter
13)         Val av revisorer
14)         Val av valberedning
15)         Övriga frågor
16)         Mötets avslutning
 
 § 14            Votering
Beslut och val vid föreningens möten avgörs genom öppen röstning om inte votering begärts.
Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.
Vid beslut om styrelseledamöters ansvarsfrihet, får inte de delta som frågan gäller.
Sluten votering kan endast ske vid personval.
 
 § 15            Styrelsens befogenhet i ekonomisk fråga
Årsmötet fastställer från tid till annan det högsta beloppet i ekonomisk fråga, utöver fastställd budget, inom vilken styrelsen får fatta beslut.
 
 § 16            Verksamhetsår
Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
 
 § 17            Revision samt revisorernas uppgifter
Verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning, verifikationer, inventarieförteckning, medlemsmatrikel och styrelseprotokoll skall tillhandahållas revisorerna senast en månad före årsmöte respektive extra möte.
 
 § 18            Stadgeändring
Förslag till stadgeändring eller tillägg till dessa stadgar skall före 31/12 skriftligen meddelas styrelsen som framlägger förslaget till årsmötet tillsammans med eget yttrande.
Vid förändring eller tillägg krävs beslut av 2/3 av vid mötet närvarande medlemmar. I kallelsen skall ärendets art anges
 
 § 19            Särskilda föreskrifter
För medlem gäller dessa stadgars följande särskilda föreskrifter som fastställs av årsmöte eller extra möte
a)         föreskrifter om upplåtelse och byte av bryggplats
b)         föreskrifter för hamnanläggningen
c)         föreskrifter för elanvändning
d)         föreskrifter för vakttjänstgöring
e)         föreskrifter för klubbstuga
Medlem som bryter mot dessa föreskrifter kan av hamnkaptenen tilldelas en skriftlig varning. Medlem som trots varning, bryter mot föreskrifterna, riskerar att uteslutas av styrelsen.
 
 § 20            Föreningens upplösande
Beslut om föreningens upplösning kan endast ske genom beslut vid två stadgeenliga utlysta föreningsmöten, där ett måste vara årsmöte.
Vid båda för beslutet erforderliga möten skall likalydande beslut tas om föreningens tillgångar och inventarier samt kostnader. Eventuellt överskott skall skänkas till Barncancerfonden.
 
 § 21            Verkan av RF’s och specialförbunds stadgar
Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.
 
 
FÖRESKRIFTER FÖR UPPLÅTELSE, BYTE AV BRYGGPLATS SAMT REGLER FÖR NYTTJANDET AV HAMNANLÄGGNINGEN I ÖVRIGT
 
ANSVAR
1.     Hamnkaptenen ansvarar för att kölista upprättas och hålls aktuell samt fördelar platser enligt nedanstående föreskrifter.
 
GRUNDVILLKOR FÖR UPPLÅTELSE AV BRYGGPLATS
2.      Bryggplats upplåts endast till medlem i föreningen enl särskilt upplåtelseavtal mot av årsmötet fastställd avgift. Användande av platsen är personligt och det förutsätts att platsen används för egen båt för fritidsbruk. Bryggplats kan upplåtas permanent eller tillfälligt. Om delägare vill överta båtplats, måste denna ha anmält delägarskap till föreningen minst två kalendermånader innan eller stått i föreningens kö lika Iänge, för att överlåtelse kan godkännas.
 
KÖLISTA
3.      Hamnkaptenen anvisar ledig bryggplats till dem som enligt särskild kölista står på tur.

VILLKOR BETRÄFFANDE BÅTENS BREDD
4.      När ledig plats anvisas gäller att den anvisade platsen är minst 20 cm bredare än den aktuella båten är. Om den aktuella båten, vars ägare står först på tur, inte stämmer med dessa måttbestämmelser, bör nästa Iämpliga båt från kön anvisas platsen.
         Den som står i begrepp att skaffa annan båt, skall till hamnkaptenen ange modell och storlek på ev ny båt, för att erhålla för denna båt Iämplig plats. Byte till större båt garanterar inte större plats. Byte av båt skall ALLTID meddelas till hamnkapten FÖRE BYTE.
 
BYTE TILL STÖRRE ELLER MINDRE BÅTPLATS
5.      Den som har permanent plats, och är i behov av större eller mindre plats, har alltid företräde till lediga platser gentemot dem som står i tur att få plats för första gången. Önskemål om byte av plats skall anmälas till hamnkaptenen.
 
OMPLACERING AV BÅT TILL ANNAN PLATS
6.             För att utnyttja hamnresurserna på bästa sätt kan den som anvisats en viss plats, senare anvisas en annan – större eller mindre – plats som han skäligen kan nöja sig med. Hamnkapten och biträdande hamnkapten och i nödfall även tjänstgörande vakt har rätt att vid behov och utan anmodan besluta om att flytta båtar inom området.
 
ÖVERLÅTELSE AV BRYGGPLATS
7.      Det är förbjudet att överlåta nyttjandet av bryggplats till annan. De som har permanenta platser får dock efter anmälan till hamnkaptenen byta plats med varandra.

TIDSBEGRÄNSAT AVSTÅENDE FRÅN NYTTJANDET AV BRYGGPLATS
8.      Efter anmälan till hamnkaptenen kan den ordinarie bryggplatsinnehavaren avstå från nyttjande av sin båtplats, dock skall avgifter betalas. I samråd med hamnkapten kan bryggplats hyras ut i andra hand, medlemmar i båtplatskö har företräde. Om hamnkapten inte kan hyra ut platsen är medlemmen tvungen att fullgöra sina förpliktelser, såsom betalning och vaktgång. Den ordinarie innehavaren får inte motta ersättning från någon annan för tillfällig upplåtelse utan hamnkaptenens tillåtelse.
 
BRYGGPLATSENS ÖVERGÅNG TILL ANHÖRIG
9.      Efter prövning av styrelsen kan den som har permanent plats få överlåta medlemskap och båtplats till familjemedlem, under förutsättning att

·         det uppenbarligen förhåller sig så att medlemmen skall upphöra med fritidsbåtsverksamhet och att båten övergår i familjemedlems ägo
·         vid medlems frånfälle överlåts bryggplats till familjemedlem utan iakttagande av vad som sagts ovan.
 

NYTTANDET UPPHÖR
10.     När medlem inte Iängre behöver sin bryggplats, ska det anmälas till hamnkaptenen senast den 31 december. Vid uppsägning efter den 31/12 skall avgift betalas för kommande säsong. Medlemmen är även skyldig att ta sin vaktgång, om styrelsen inte beslutar annat.
11.     Båtägare som inte följer föreningens föreskrifter kan fråntas rätten till sin bryggplats.
12.     Återbetalning av nyckeldeposition sker så snart nyckel återlämnats.
13.     Bryggplatsen får utnyttjas från den 1 april till den 15 november
 
 
FÖRESKRIFTER FÖR HAMNANLÄGGNINGEN
 
ANSVAR
1.      Hamnkaptenen ansvarar för att nedanstående föreskrifter följs av båtägaren.
2.      Båtägare som hyr båtplats vid Ljushagen är skyldig att
a)   ha för båten väl tilltagen boj och bojtyngd med därtill följande kätting eller tågvirke.
b)   ha väl tilltaget förtöjningsmaterial inklusive för båten väl tilltagna ryckdämpare eller fjädrar. Båten skall förses med två tampar med ryckdämpare i bryggan och dubbla tampar från två olika knapar i aktern av båten till bojen. Norm är att dessa aktertampar är så sträckta att båten hålls väl ute från bryggan vid hård vind från aktern. Båten skall förses med minst 2-3 rejäla fendertar mellan din båt och grannens – på båda sidor.
c)   se till att bojtyngd och förtöjningsgods är dimensionerade enl försäkringsbolagens normer för oskyddat vatten,
d)   ha bojen placerad så att båten står rätt på sin plats och inte inkräktar på grannens plats. Bojen skall placeras rakt ut från platsnumret på bryggan.
e)   ta bort allt förtöjningsmaterial, inklusive tampar mellan boj och brygga, i god tid innan isen lägger sig,
f)    se till att bojekan alltid förtöjs på sin plats och lämnas i sådant skick att nästföljande användare kan utnyttja den. Om något fattas eller gått sönder måste hamnkaptenen kontaktas.
g)   inte parkera sin bil på nedfarterna till bryggan. Bil som lämnas där längre än vad som beräknas gå åt för urlastning, anses felparkerad med därtill följande straffavgift.
h)   låsa grindar, stuga och bojeka efter sig,
i)    inte lämna elsladdar på bryggan. Kablar och apparater får endast vara anslutna när båtägaren vistas vid båten.
j)    vid byte av båt eller försäkringsbolag omgående meddela detta till hamnkaptenen
3.         Föreningen har rätt att på medlemmens bekostnad åtgärda akuta problem gällande förtöjningsgods m m. Tjänstgörande vakt har rätt att i nödfall gå ombord på medlems båt för att åtgärda bristande förtöjning.
 
FÖRESKRIFTER FÖR VAKTJÄNSTGÖRING I HAMNEN
ANSVAR
1.      Vaktchefen upprättar vaktlista samt ansvarar för att medlem följer nedanstående föreskrifter.

SKYLDIGHET ATT GÅ VAKT
2.      Båtplatsägare är skyldig att gå vakt enligt särskilt vaktschema. Varje medlem ansvarar för två vaktpass per säsong. Dubbelvakt kan planeras så att medlem och någon familjemedlem/bekant bemannar båda vaktpassen samma natt. Observera att det inte är tillåtet att gå vakt ensam!

BYTE AV VAKTDAG
3.      Vakt som har förhinder att vakta viss dag, är skyldig att själv skaffa ersättare, t.ex. genom byte av vaktdag med annan medlem. Dock är den ordinarie vakten alltid ansvarig för att ersättare fullgör sin vakttjänst. Vaktbyte skall alltid noteras i vaktliggaren i klubbstugan.

VAKTINSTRUKTION
4.      Regler kring vakten regleras av aktuell vaktinstruktion och varje medlem är skyldig att följa den. Styrelsen beslutar om vaktinstruktionen. Föreningens vaktkontrollsystem skall följas annars utgår en straffavgift. Utebliven vaktgång bestraffas med av årsmötet beslutad straffavgift.