Historia

LJUSHAGENS BÅTSÄLLSKAP – 35 ÅR

Ljushagens Båtsällskap bildades den 5 september 1983 under det dåvarande namnet Ljushagens Hamnförening, och firade alltså 35-årsjubileum 2018.

Bakgrund, förhandlingar och avtal

Bryggorna vid Ljushagen byggdes som beredskapsarbete under mitten av 1960-talet på uppdrag av Fritidsförvaltningen i Stockholms Stad, som då var markägare av Gålöreservatet.

Anläggningen sträckte sig utmed c:a 900 m av Gålös NV sida och hade omkring 300 båtplatser. Syftet var bl.a. att erbjuda båtägare med ordinarie båtplats i inre Stockholm och i Mälaren en sommarhamn i skärgården.

På grund av bristande underhåll blev bryggorna med tiden i ganska dåligt skick och man beslöt att riva anläggningen. Sommaren 1983 hyrde c:a 160 båtägare plats vid Ljushagen. Några av dessa tog initiativ till att bilda Ljushagens Hamnförening med syfte att överta, rusta och förvalta bryggorna. Först efter 10 år skrevs 1993 det nu gällande 25-åriga avtalet gällande arrende av mark och vattenområde omfattande c:a 450 m. strand  Bryggorna med plats för 140 båtar fick vi överta för 1 kr.

År 1998 sålde Stockholms Stad Gålö till Skärgårdsstiftelsen som därmed numera är markägare och vår motpart i arrendeavtalet. 2006 omvandlades Gålöreservatet till naturreservat. Klubbens  område ingår dock inte i detta.

Upprustning, underhåll och investeringar.

Ganska omgående efter att föreningen startat den egentliga verksamheten gjordes ganska omfattande anskaffningar och investeringar:

· Med arrendeavtalet hade föreningen övertagit ansvaret för att upprusta och underhålla den i detta skede minst sagt fallfärdiga bryggan. Under  de följande tio åren investerades närmare 2 miljoner kr i renovering och underhåll av brygganläggningen. Bl.a. byttes nästan alla balkar och en hel del fundament måste gjutas om.

· En bojeka anskaffades för att hantera medlemmarnas bojförtöjningar.

· Belysningen utefter bryggan blev klar 1992 med 25 m mellan stolparna. En omfattande renovering av elanläggningen med jordfelsbrytare och EU-kontakter enligt nu gällande krav gjordes 2001.

· Parkeringsplatsen iordningställdes och nedfarten till sjön asfalterades 1989

· 1990 byggdes den nuvarande klubbstugan och inventarier därtill inköptes året efter.

· 1999 borrades brunn till 60 m djup vilket gav oss vatten i stugan och framför allt färskvatten vid bryggan.

· 2006 installerades en larmanläggning utefter bryggan. Därigenom kan tjänstgörande vakt  lättare observera eventuella ovälkomna besökare.

Medlemmar

Klubbens affärsidé är att erbjuda Stockholms båtägare billiga sommarplatser i skärgården.

En genomgång av den nuvarande medlemsförteckningen visar att c:a 60% av medlemmarna bor i Stockholm, Huddinge eller Botkyrka, dvs på Mälarsidan av Slussen. I Haninge, Tyresö eller Nacka bor resterande 40 % av medlemmarna.

Man kan därav förmoda att över hälften av våra medlemmar har en ordinarie båtplats i Mälaren eller Stockholms inre vattenområden men vill nå närheten till Skärgården genom en sommarplats vid Ljushagen.

1992 anslöts Ljushagens Hamnförening till Svenska Seglarförbundet, vilket gav oss inträde i Riksidrottsförbundet. Därav följde vissa fördelar i form av klubbförsäkringar och rätt att delta i Seglarförbundets tävlingar. Dock önskade man från förbundets sida att vi skulle ändra namn på föreningen, vilket skedde vid årsmötet i början av 1993. Ljushagens Båtsällskap blev det nya namnet.

Föreningen är också medlem i SMBF (Saltsjön-Mälarens Båtförbund) och därigenom även i SBU (Svenska Båtunionen) vilket ger våra medlemmar möjlighet att försäkra båten i Svenska Sjö och en fri prenumeration på tidskriften Båtliv.

Social samvaro, dvs. fester och andra aktiviteter

Då föreningen endast erbjuder sommarplatser blir den sociala gemenskapen medlemmarna emellan mindre. Man träffas ju inte i samband med vårrustning och höstupptagning så som sker i de flesta andra båtklubbar. Man känner väl sina närmaste grannar vid bryggan, men sällan så många fler.

Vissa försök har dock gjorts för att åstadkomma en förändring av denna situation.

Vid de två städdagar som klubben kallar till vår och höst jobbar vi några timmar med olika underhållsuppgifter. Vid lunchtid  tänder vi grillen och bjuder på korv/hamburgare med tilltugg.

Om intresse finns inviterar vi emellanåt till grillfest vid klubbstugan eller någon lämplig uthamn

Framtiden

Föreningen ekonomi börjar nu reda upp sig så att den tidigare lånebördan i stort sett är återbetald, de stora investeringarna är genomförda och medlemsutvecklingen ser i varje fall nu positiv ut.

Under de närmaste åren planerar vi att byta brädfordringen på de delar av bryggan som efter påverkan av väder och vind inte längre är i acceptabelt skick.